Kjøpsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de standard kjøpsvilkårene nedenfor, som gjelder for forbrukerkjøp av varer over Internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på skechers.no, og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Om selskapet og parter

Nettsiden eies av Sports Connection Aps, Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Ø, Danmark, 996 341 593 («selger», «vi», «oss»). Kjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Selskapsinformasjon:
Sports Connection Norge AS
Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Ø, Danmark

Org.nr.: 996 341 593

Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger ikke har informert om før kjøpet gjennomføres, skal ikke bæres av kjøper.

Betaling

Skechers.no tilbyr følgende betalingsmåter:

Kortbetaling
Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Quickpay. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi godtar følgende kort: VISA og MasterCard.

Trustly Direct Banking
Vi tilbyr også betaling via Trustly Direct Banking, som vil si at du kan betale direkte fra bankkontoen din. Dette krever ingen langvarig registreringsprosess eller behov for å angi kortopplysningene eller annen legitimasjon. Vi tar heller ingen avgift for betaling via Trustly. Du kan lese mer om Trustlys vilkår her.

Levering

Din bestilling leveres med Bring til nærmeste hentested. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag.

Ordre kan leveres til Svalbard og Jan Mayen, men kundeservice skal kontaktes på info@skechers.no eller via telefon +45 73 70 81 63 før man legger inn en bestilling.

Leveringstid
Vår normale leveringstid er 5-3 hverdager etter at bestillingen er gjennomført. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det framgår i så fall på produktsiden. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Fraktkostnad

Som Skechers Plus-medlem får du gratis returfrakt.

En fraktkostnad på 99 kr tilkommer på alle bestillinger. 

Ikke mottatt ordre
Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse ber vi deg kontakte kundeservice på info@skechers.no eller per telefon +45 73 70 81 63. Vi undersøker saken så fort som mulig og dersom det har skjedd en feil, så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

Forsinket levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 • Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko
Sports Connection Aps er ansvarlig for at din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å kontakte kundeservice på info@skechers.no eller per telefon +45 73 70 81 63 så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor å velge en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 30 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må̊ varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 30 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 30 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur
Kunden skal fylle ut returskjema og vedlegge denne når varen sendes i retur. Om du benytter deg av angreretten, kan du enten benytte dette standardformularet eller returskjemaet som fulgte med i pakken. Vi anbefaler at du benytter skjemaet som fulgte med i pakken da du mottok den.

Som Skechers Plus-medlem får du gratis returfrakt.

Kunden kan ikke benytte angreretten ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 79 kr. Uavhentede pakker sendes ikke ut på ny.

Du som kunde er selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme måte som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god stand. Du må derfor emballere produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades under transport. Vi anbefaler at du sender varene i originalemballasjen eller tilsvarende. Hver ordre har en forhåndsbetalt returseddel inkludert. Dersom denne anvendes, vil en returfrakt på 79 kr bli trukket fra det opprinnelige ordrebeløpet før det refunderes.

Om du bruker en returetikett fra Sports Connection Aps, er du ansvarlig for at produktene returneres til Sports Connection Aps i god tilstand, altså at emballasjen som benyttes ved returfrakten er forsvarlig. Videre er Sports Connection Aps ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter en returetikett som vi har laget og gitt deg, men et annet returfraktalternativ, ligger det fullstendige ansvaret for at forsendelsen når fram til oss på deg som kunde. Vær oppmerksom på at ved returnering skal varens emballasje være ubrutt.

Bytte
Som kunde har man ikke mulighet for å bytte en vare mot en annen, men i stedet skal man legge inn en ny bestilling.

Returadresse
Skechers Ski Storsenter
Jernbanesvingen 6
1400 Ski

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må̊ kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på̊ kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 • Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to forsøk på å rette samme mangel.

 • Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom spesielle grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 • Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Om du har mottatt en defekt eller et feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet. Du kan også registrere reklamasjonen din via vårt reklamasjonsskjema på nettsiden.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på̊ selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også̊ etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter utgitt varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Personopplysninger

Selgeren er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Les mer i vår Personvernerklæring.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan kontaktes via telefon på 23 40 05 00 eller via post til Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo.